Historia Przedszkola w Radziszowie

1 września 1981 roku rozpoczęło swój działalność Państwowe Przedszkole w Radziszowie. Przez pierwsze trzy miesiące zajęcia dydaktyczno – wychowawcze dzieci odbywały się na sali Remizy Strażackiej. W tym czasie duży prywatny dom kupiony przez Gminę od państwa Jaskułów był przerabiany i adoptowany dla potrzeb przedszkola. Prace remontowe w budynku przebiegały sprawnie i szybko. I tak, 1 grudnia 1981 roku dzieci rozpoczęły zajęcia w nowym budynku przedszkolnym, który posiada dwie kondygnacje. W dolnej części mieszczą się: dwie sale zabaw, szatnia, kuchnia, zmywalnia, obieralnia, magazyn żywnościowy, łazienka dla dzieci oraz łazienka dla personelu. W górnej części znajduje się strych. Przedszkole otoczone jest dużym ogrodem. Pierwsza pani dyrektor STANISŁAWA KRUPNIK czuwała i zabiegała o wyposażenie sal dla dzieci oraz innych pomieszczeń przedszkola. Posadziła drzewa i krzewy ozdobne wokół budynku, zmobilizowała rodziców do pomocy przy zagospodarowaniu ogrodu. Dzięki Jej staraniom rodzice wraz z konserwatorem – panem Józefem Krupnikiem – w czynie społecznym wykonali urządzenia do zabaw w ogrodzie: huśtawki, drabinki, przeplotnie, bujawki, równoważnie oraz ogrodzenie przedszkola. Do przedszkola zapisano początkowo 50 podopiecznych i utworzono dwa oddziały: do oddziału pierwszego uczęszczały dzieci 3,4 – letnie, do oddziału drugiego uczęszczały dzieci 5,6 – letnie

Od 1983 roku przedszkole staje się trzy oddziałowe. Utworzono dwie grupy 6 – latków – jeden oddział 9 godzinny i jeden oddział 5 godzinny – oraz 1 grupę maluchów. Z panią dyrektor Stanisławą Krupnik w latach 1981 – 1987 pracowały następujące nauczycielki: Elżbieta Dziobek, Bożena Kotula, Ewa Pacułt, Stanisława Jamrozik, Kazimiera Kolec – Łata, Małgorzata Janiec, Krystyna Skowronek i Zofia Łuczak. Pomocą wychowawczą w grupie dzieci 3,4 – letnich była pani Anna Radziszowska. Intendentkami były panie: Bogumiła Sajdec, Anna Wójcicka, Helena Sroka. Smaczne i zdrowe posiłki przygotowywała szefowa kuchni pani Antonina Kapłon oraz pomoce kuchenne: pani Aniela Szymaszek i pani Teresa Maślanka. Woźnymi oddziałowymi były: pani Stanisława Łachman i pani Stanisława Kwinta, a palaczem centralnego ogrzewania była pani Janina Przeniosło. W 1987 roku pani dyrektor Stanisława Krupnik przechodzi na zasłużoną emeryturę, Za największą Jej zasługę należy uznać otwarcie i doprowadzenie do sprawnego funkcjonowania przedszkola od pierwszych dni jego działalności za co serdecznie Pani dziękujemy.

Od września 1987 roku dyrektorem Państwowego Przedszkola w Radziszowie zostaje pani MARIANNA PRYMAS. W tym okresie znacznie zwiększa się liczba dzieci uczęszczających do przedszkola i z tego powodu zostaje przystosowana i odremontowana sala na poddaszu. W sali tej przebywać będą dzieci 6 – letnie, uczęszczające do 5 – godzinnej zerówki. Rok 1990 jest ważną datą w dziejach nie tylko naszego przedszkola ale dla całej oświaty, gdyż wszystkie placówki w naszej Gminie stają się placówkami Samorządowymi. Od tego okresu rozpoczynają się bardzo potrzebne remonty i inwestycje w wielu placówkach naszej Gminy trwające po dzień dzisiejszy. Dzieci i młodzież z roku na rok uczą się w coraz lepszych warunkach. I w naszym przedszkolu pani dyrektor: osoba bardzo przedsiębiorcza i aktywna przeprowadza wiele remontów takich jak: malowanie sal, korytarzy, wymiana wykładzin, pokrycia dachu, elewacji zewnętrznej przedszkola, wymiana podłogi na dużej sali, remont kuchni. To pani dyrektor Marianna Prymas zapoczątkowała tradycję naszego przedszkola jaką są „Jasełka” wystawiane przez dzieci z okazji Dnia Babci i Dziadka. Tradycja ta kontynuowana jest do dziś. Jest to uroczystość bardzo duża i bardzo ważna. W jej przygotowanie zaangażowane są dzieci, ich rodzice, Straż Pożarna. Dzieci śpiewają kolędy przy akompaniamencie Kapeli Ludowej. Na uroczystość zapraszani są dziadkowie, babcie oraz przedstawiciele lokalnych władz i różnych zawodów. Dzieci w tym okresie uczestniczyły w licznych uroczystościach przedszkolnych, wycieczkach, konkursach, wystawach prac plastycznych, przeglądach programów artystycznych w których w 1990 roku zdobyły I miejsce w Gminie.

W okresie najdłuższej kadencji jako dyrektora Przedszkola pani Marianna Prymas w prace wkładała całe swoje serce i wolny czas, bardzo dbała o pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku i w Gminie, za co Jej bardzo , bardzo serdecznie dziękujemy.

W lutym 1998 roku funkcję dyrektora Przedszkola w Radziszowie obejmuje pani ANNA LUPA. Przedszkole jest placówką cztero – oddziałową.Do oddziału I uczęszczają dzieci 3,4,5 –letnie na 9 godzin. Do oddziału II uczęszczają dzieci 5,6 – letnie na 9 godzin. Do oddziału III uczęszczają dzieci 6 – letnie na 4,5 godz., zmiana poranna. Do oddziału IV uczęszczają dzieci 6 – letnie na 4,5 godz., zmiana popołudniowa.

Pani dyrektor Anna Lupa w dużej mierze kontynuowała działalność swoich poprzedniczek. Za jej kadencji odbyły się kolejne niezbędne remonty i naprawy takie jak: przebudowa i unowocześnienie łazienek dla dzieci, odmalowanie kuchni, wejścia głównego, przebudowa obieralni jarzyn i magazynu żywnościowego, naprawa schodów, wymalowanie sprzętu na terenie ogrodu przedszkolnego. W dalszym ciągu przedszkole uczestniczyło w wydarzeniach organizowanych na terenie Gminy, kontynuowane były dotychczasowe uroczystości przedszkolne. Szczególnie w tym okresie kadra pedagogiczna zaczęła podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Ważnym wydarzeniem z tego okresu było zorganizowanie 20 – lecia naszego przedszkola w którym uczestniczyły: dzieci, rodzice, byli pracownicy, władze lokalne i oświatowe oraz mieszkańcy naszej miejscowości.

We wrześniu 2003 roku dyrektorem Przedszkola została Pani Alicja Przybyło. Placówka nadal liczyła 4 oddziały a dzieci chętnych do przyjęcia było więcej niż miejsc w przedszkolu. W 2004 roku na prośbę pani dyrektor i rodziców organ prowadzący dokonał remontu poddasza i klatki schodowej wydzielając miedzy innymi oddzielną salę zabaw dzięki czemu grupy zerówkowe mają lepsze warunki do zabawy i nauki. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci wykonywane były na bieżąco liczne remonty i naprawy wynikające z zaleceń służ kontrolnych.  Sponsor wyposażył przedszkole w sprzęt komputerowy obecnie niezbędny do prawidłowego funkcjonowania placówki. Dzięki zaangażowaniu wszystkich rodziców zostają wymalowane przez nich dwie  prze sala zabaw. Przedszkole aktywnie uczestniczy w życiu Gminy poprzez udział w ważnych imprezach, konkursach i spotkaniach z ciekawymi ludźmi. Organizuje dla dzieci wycieczki w ciekawe zakątki naszego regionu takie jak Kraków, Bochnia, Ojców. Do przedszkola przyjmowane  są dzieci specjalnych potrzebach edukacyjnych. Cały personel troszczy się nie tylko o ich bezpieczeństwo ale także o pełny rozwój fizyczny, umysłowy i emocjonalny. Ważnym przeżyciem dla dzieci i całego personelu była wizyta w przedszkolu biskupa Jana Szkodonia , który odwiedzając nas w 2004 roku rozmawiał i modlił się z dziećmi. Kadra pedagogiczna dba o swój rozwój zawodowy. Od września 2018 r. dyrektorem przedszkola została Pani Krystyna Poprawa, która kontynuuje zamierzenia poprzedniczek. Wspólnie z rodzicami unowocześnia przedszkole tak aby jak najlepiej spełniało swoją funkcję.

Mamy nadziej, że dzięki wsparciu organu prowadzącego, dalszemu zaangażowaniu rodziców, wydajnej pracy całego personelu przedszkola, oraz ofiarności sponsorów i życzliwości samorządu wiejskiego uda się zrealizować rozbudowę przedszkola.

Nasze przedszkole to miejsce bezpieczne i przyjazne, w którym:

 • dzieci mają możliwość rozwijania swoich umiejętności, predyspozycji w atmosferze szacunku i wzajemnej akceptacji,
 • wspomagamy dziecko w jego aktywności twórczej poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i umożliwienie kontaktu ze sztuką,
 • dbamy, aby dziecko potrafiło wyrazić siebie, swoje pomysły i poglądy przy użyciu własnej spontaniczności i wyobraźni,
 • dajemy dziecku możliwość kreatywnego myślenia, działania, zdobywania wiedzy i nowych umiejętności,
 • kierujemy się zasadami otwartości na nowe idee, uczciwości, bezpieczeństwa, tolerancji i wysokiej jakości kształcenia,
 • przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że osoba odbierająca nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa,
 • podkreślamy wyjątkowość i niepowtarzalność każdego wychowanka,
 • wyrównujemy szanse edukacyjne każdego dziecka,
 • wprowadzamy dzieci w świat najważniejszych wartości: dobra, piękna i prawdy,
 • uczestniczymy w konkursach organizowanych przez różne instytucje,
 • jesteśmy otwarci na propozycje, sugestie i potrzeby dzieci i rodziców,

Dlaczego uważamy, że przedszkole jest takie ważne?

“Wszystkiego, co naprawdę warto wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu”
Robert Fulghum – filozof

Badania psychologów i socjologów potwierdzają, że pobyt dziecka w przedszkolu bardzo korzystnie wpływa na jego rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny. Sprzyja nabywaniu wielu umiejętności, rozwija funkcjonowanie dziecka w grupie rówieśniczej, pomaga kształtować system wartości. To właśnie w przedszkolu dzieci uczą się partnerstwa, tolerancji, ale także asertywności i samodzielności. Doskonalą i uczą się przestrzegać zasad savoir vivre zarówno podczas zabawy, jak i przy stole, czy w trakcie wykonywania czynności higienicznych.

W domu, często nieświadomie wyręcza się dzieci w czynnościach domowych, pójście do przedszkola staje się, więc pierwszym krokiem małego człowieka w samodzielność. Miejscem, gdzie nabiera wiary w siebie i swoje możliwości. Poprzez zabawę uczy się koncentracji, reakcji na polecenia i zakazy. Ma okazję dostrzeżenia konsekwencji swoich czynów w kontekście społecznym, a uczestnictwo w grupie przyśpiesza naukę.

Co ważne, doświadczenia te, mały człowiek zdobywa w bezpiecznym i dostosowanym do jego potrzeb środowisku, pod czujnym okiem nauczycieli wychowania przedszkolnego, którzy dają wiele okazji do rozwoju i uczą czerpać z niego satysfakcję.

Przedszkole daje możliwość wyrównania poziomu doświadczeń i umiejętności, na które w szkole brakuje już czasu. Zaprocentuje to z pewnością, gdy tylko dziecko z przedszkolaka zamieni się w ucznia.