6.30-8.00
Dzieci bawią się swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela z przestrzeganiem zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek.   Gry i zabawy stolikowe usprawniające percepcję wzrokową oraz koordynację wzrokowo-ruchową. Zajęcia indywidualne lub w małych zespołach kompensacyjna i stymulacyjna. Dzieci uczą się przez zabawę w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji.

8.00-8.15
Ćwiczenia poranne i zabawy ruchowo – rytmiczne

8.15-8.30
Kształtowanie nawyków higieniczno – kulturalnych związanych ze spożywaniem posiłków

8.30-9.00
Śniadanie – przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłków.

9.00-10.30
Zajęcia rozwijające twórczą postawę dzieci, przez realizację treści programowych. Tworzenie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu mowy, myślenia i doskonalenia sprawności umysłowych. Dziecko uczy się w zabawie i poprzez zabawę; aktywność zdrowotną, badawczą; ruchową, plastyczno – konstrukcyjną, muzyczną, kulturalno – estetyczną, rozwija aktywność umysłową.

10.30-11.45
Utrwalanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku, ogrodzie i poza terenem przedszkola. Inspirowanie aktywnej postawy dzieci wobec środowiska w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Wykorzystywanie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie i odkrywanie. Dzieci  uczestniczą w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, na spacerach i wycieczkach. Zajęcia ze specjalistami: gimnastyka korekcyjna, język angielski, rytmika.

11.45-12.00
Przygotowanie do obiadu.  Wyrabianie nawyków higienicznych – kulturalnych związanych ze spożywaniem posiłków  Przygotowanie do obiadu. Wyrabianie nawyków higienicznych

12.00-12.30
Obiad – przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłków. Usprawnianie techniki samodzielnego spożywania posiłków, posługiwania się sztućcami, przyzwyczajanie do zdrowego żywienia. Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie, wprowadzanie w kulturę bycia.

12.30-14.00
Kształtowanie zachowań pro zdrowotnych. Zapewnienie dzieciom różnych form relaksu, odpoczynek – oddział I i II,  (słuchanie muzyki relaksacyjnej, poważnej oraz bajek w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”).Organizowanie zajęć dodatkowych prowadzonych przez specjalistów zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami dzieci

14.00–14.15
Przygotowanie do podwieczorku.

14.15-14.30
Podwieczorek -dzieci doskonalą umiejętności samoobsługowe, wyrabiają nawyki higieniczno– kulturalne związane ze spożywaniem posiłków.

14.30-16.30

Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej aktywności dzieci i wymianie informacji. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zdolności. Aktywności rozwijające i udoskonalające wiadomości i umiejętności dzieci, gry matematyczne, prace porządkowe, praca indywidualna z dzieckiem. Dzieci bawią się swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela.  Popołudniowe gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Omówienie z dziećmi ważniejszych wydarzeń dnia, planowanie gier i zabaw na następny dzień.

Uwaga:
Oddział I łączony od godziny 15.30, Oddział III łączony od godziny 16.00

W okresie wiosenno-letnim, przeniesienie części zajęć i zabaw do ogrodu, wydłużenie pobytu dziecka na powietrzu.