OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych dzieci, ich rodziców (prawnych opiekunów) oraz upoważnionych przez rodziców osób do odbioru dziecka z przedszkola jest:

 Przedszkole Samorządowe  w Radziszowie z siedzibą ul. Szkolna 9, 32-052 Radziszów,

osobą odpowiedzialną jest dyrektor Krystyna Poprawa, tel. 12 275-12-66, przedszkole_radziszow@wp.pl

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (z dalszymi zmianami),

od 1 stycznia 2022 r. wszelkich informacji odnośnie ochrony danych udziela Inspektor Ochrony Danych:

Agnieszka Sutor
ul. Uchylany 82 Pierściec

43-430 Skoczów
e-mail: biuro.ads2@gmail.com
tel.: +48 667 632 020

Celem przetwarzania jest realizacja zadań statutowych w zakresie edukacji przedszkolnej w oparciu o przepisy prawa oświatowego  oraz prawa pracy z nimi powiązanych min.: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zmianami).

Dane osób odbierających nie będących rodzicami podlegają ochronie i zabezpieczeniu, są przetwarzane (gromadzone) w celu bezpiecznego odbioru dziecka z Przedszkola.

Podpisywane zgody na przetwarzanie danych obowiązują od  daty przyjęcia dziecka do przedszkola)  do odwołania – na czas korzystania  z Przedszkola Samorządowego  w Radziszowie i nie wymaga konieczności każdorazowego, corocznego zatwierdzania przez rodziców.

Rodzic/prawny opiekun dziecka ma prawo dostępu do podanych danych, wglądu, korekty, ich sprostowania lub ewentualnej zmiany i wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym terminie na podstawie pisemnego wniosku.

Przekazane dane osobowe dziecka i rodzica(prawnego opiekuna) są przechowywane przez Administratora Danych po zakończeniu uczęszczania dziecka przez okres  5 lat, co wynika z celów archiwalnych w interesie publicznym wymaganym przepisami prawa.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do dyrektora Przedszkola z prośbą o udzielenie informacji

Rodzicowi/prawnemu opiekunowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie danych osobowych dziecka i prawnych opiekunów jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją ich niepodania  będzie brak możliwości realizacji zadań wychowawczo – dydaktycznych wobec  dziecka.

 Opracowano w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), która reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

Rodzice nowoprzyjętych  dzieci proszeni są o wypełnienie: zgoda wychowanka – załącznik do wypełnienia

http://serwer2185330.home.pl/autoinstalator/wordpress1/wp-content/uploads/2021/08/Zgoda_wychowanka_2018_-_zalacznik_nr_1.doc

Deklaracja dostępności.

Przedszkole Samorządowe w Radziszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://bip.malopolska.pl/pswradziszowie

Dane teleadresowe jednostki:

Przedszkole Samorządowe  w Radziszowie
ul. Szkolna 9
32-052 Radziszów
tel. 12 2751266
www.przedszkole_radziszow@wp.pl

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Krystyna Poprawa
e-mail: przedszkole_radziszow@wp.pl
Telefon: 12 275 12 66

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Wjazd na teren przedszkola znajduje się od strony ulicy Szkolnej. Jednostka posiada parking. Wejście główne do placówki znajduje się od strony ul. Szkolnej. Aby dostać się do budynku trzeba pokonać cztery  stopnie  oraz pierwsze drzwi wejściowe otwierane ręcznie z dzwonkiem po lewej stronie.Za drzwiami znajduje się mały wiatrołap  a za nim szatnią. Budynek posiada dwie kondygnacje, jednak aby przemieścić się miedzy kondygnacjami trzeba pokonać schody. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.
Przedszkole nie posiada tłumacza języka migowego.