Opłata za korzystanie z przedszkola:

1. Stawka żywieniowa – 14,00 zł za dzień,

2. Opłata za świadczenia publicznych przedszkoli – UCHWAŁA nr XLIV/592/18 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w prowadzonych przez Gminę Skawina publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych.

1. W przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Skawina – zwanych w dalszej części uchwały przedszkolami – dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, zapewnia się 5 godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki od poniedziałku do piątku w czasie od godz. 8:00 do godz. 13:00.
2. W przedszkolach gdzie dzieci są dowożone w sposób zorganizowany przez Gminę, godziny rozpoczęcia i zakończenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki określa dyrektor przedszkola.
3. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa
w ust. 1 i 2 określa dla każdego oddziału ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola.
§ 2
1. Za godzinę zajęć w czasie przekraczającym wymiar, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2, określa się opłatę w wysokości 1,00 zł.
2. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia, a których mowa w ust. 1, stanowi sumę iloczynów opłaty wskazanej w ust. 1 oraz dziennej liczby godzin wykraczających ponad wymiar określony w § 1, ze wszystkich dni obecności dziecka w przedszkolu w danym miesiącu, z zastrzeżeniem § 3.
3. Rodzice ponoszą odpłatność za:
1) korzystanie przez dziecko z nauczania, wychowania i opieki poza czasem, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat,
2) wyżywienie dziecka kalkulowane w każdym przedszkolu oddzielnie w wysokości kosztów ponoszonych na zakup artykułów żywnościowych przeznaczonych do przygotowania posiłku.
§ 3
1. Całkowicie zwalnia się z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego rodziców:
1) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Zwolnienie przysługuje od dnia wpływu orzeczenia do przedszkola,
2) dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych.
1. W przypadku gdy do przedszkola prowadzonego przez Gminę Skawina uczęszcza jednocześnie więcej niż troje dzieci z tej samej rodziny, opłata na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), za czwarte i następne dziecko ulega obniżeniu o 50 %.
2. Dzieciom z tej samej rodziny może przysługiwać zwolnienie z więcej niż jednego tytułu.
3. Upoważnia się dyrektorów szkół i przedszkoli do udzielania zwolnień, o których mowa
w ust. 2.
§ 4
1. Opłaty za świadczenia przedszkola płatne są z dołu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wnoszona jest odpłatność.
2. Wpłaty należności dokonuje się na rachunek bankowy przedszkola.
§ 5
Traci moc uchwała Nr XXV/364/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Antoni BYLICA

 

Dane do wpłat:

nr rachunku: 22859100070020056002570001
tytułem:
Opłata za przedszkole
imię i nazwisko dziecka
grupa
za miesiąc