Rekrutacja do przedszkola na rok 2023/2024 od 20 marca – https://www.gminaskawina.pl/aktualnosci/2023/02/rusza-rekrutacja-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych

Drodzy Rodzice!

Poniżej link do informacji na stronie Gminy Skawiny o rekrutacji do przedszkoli:

https://www.gminaskawina.pl/aktualnosci/2023/02/rusza-rekrutacja-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się:

– dla dzieci kontynuujących od 13 MARCA 2023 r. i potrwa do 17 MARCA 2023 r.

– dla zapisujących się po raz pierwszy od 20 MARCA (godz. 8.00) i potrwa do 31 MARCA 2O23 r. (godz. 15.00) 


Na stronie elektronicznej rekrutacji dostępne są wszystkie potrzebne druki i regulamin rekrutacji.

Rodzice składają oryginał wniosku i potwierdzone przez siebie kopie dokumentów spełniających kryteria

TYLKO W PRZEDSZKOLU PIERWSZEGO WYBORU.

KRYTERIA NABORU DO PRZEDSZKOLI

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Kryteria wynikające z art. 131 ust. 1, 2 i 3 ustawy Prawo Oświatowe

Kryteria głównepunkty
Wielodzietność rodziny kandydata.28
Niepełnosprawność kandydata.28
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.28
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.28
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.28
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.28
Objęcie kandydata pieczą zastępczą.28

Kryteria wynikające z art. 131 ust. 4 i 6 ustawy Prawo Oświatowe

Kryteria dodatkowepunkty
Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuować wychowanie w przedszkolu pierwszego wyboru.10
Dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni złożyli w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Krakowie roczne zeznanie podatkowe o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za rok poprzedzający złożenie wniosku:oboje rodzice/opiekunowie prawni dziecka (lub rodzic/opiekun prawny w przypadku samotnego wychowywania dziecka) rozliczają się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Krakowie,w przypadku, gdy tylko jeden z rodziców/opiekunów prawnych dziecka (nie dotyczy rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko) rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Krakowie.   8 4
Dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni muszą pogodzić obowiązki zawodowe lub studia w trybie dziennym z obowiązkami rodzinnymi:oboje rodzice/opiekunowie prawni dziecka (lub rodzic/opiekun prawny w przypadku samotnego wychowywania dziecka) pozostają w zatrudnieniu lub prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w systemie dziennym,w przypadku, gdy tylko jeden z rodziców/opiekunów prawnych (nie dotyczy rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko)pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę w systemie dziennym.  4 2
Dziecko, które zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) lub też zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych. 2
Dziecko, które uczestniczyło w ubiegłorocznym postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola wskazanego we wniosku rekrutacyjnym jako pierwsze na liście wybranych przedszkoli i nie zostało przyjęte do tego przedszkola. 2
Dziecko, które w roku poprzedzającym złożenie wniosku uczęszczało do żłobka lub klubu malucha. 1

Z poważaniem

Krystyna Poprawa

Szanowni Państwo,

Gmina Skawina wraz z partnerami: Fundacją „Dar Serca” Skawina, Kołem Robótek Ręcznych „Razemkowo”, Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, Miejską Biblioteką Publiczną w Skawinie oraz Muzeum Regionalnym w Skawinie organizuje akcję zbierania elementów wyposażenia dawnej klasy szkolnej, w ramach której poszukujemy pulpitów, krzeseł, tablic, mundurków, tarcz szkolnych i innych elementów wyposażenia klas. Zebrane w ten sposób elementy posłużą do odtworzenia klasy w stylu retro, dzięki czemu utrwalimy ten moment w historii, a także przywołamy wspomnienia z czasów szkolnych.

Jeśli macie Państwo dostęp do poszukiwanych elementów i chcecie je przekazać lub nieodpłatnie udostępnić na dłuższy czas, a także jeśli macie informacje, gdzie moglibyśmy ich szukać – prosimy o kontakt w zwrotnym mailu ze wskazaniem nazwy sprzętu, jego zdjęciem i danymi kontaktowymi.

Na informacje zwrotne od Państwa będziemy czekać do 28 października 2022 r., a po tym terminie ruszymy z działaniami promocyjnymi w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych partnerów. Zapraszamy do współpracy!