Konsultacje dla rodziców w CPR

DRODZY RODZICE

W Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie zostaje uruchomiona dodatkowa forma wsparcia psychologicznego tj. „Konsultacje i wsparcie  psychologiczne dla rodziców i opiekunów z zakresu uzależnień behawioralnych u dzieci i młodzieży”.

W załączeniu zamieszczamy informację na ten temat  dyżuru.Konsultacje_psychologiczne__z_zakresu_uzaleznien_behawioralnych.pdf,

Konsultacje_psychologiczne__z_zakresu_uzaleznein_behawioralnych.docx

Wspomniany dyżur pełniony będzie przez Panią Katarzynę Kudybę – pedagoga, psychologa z trenerskim doświadczeniem zawodowym w obszarze problematyki uzależnień behawioralnych. Praktyka znawcę wirtualnej przestrzeni i social mediów.

Poniżej link na stronę internetową Gminy z informacjami o konsultacjach i wsparciu psychologicznym.

​​​​​​​https://www.gminaskawina.pl/aktualnosci/2021/05/konsultacje-i-wsparcie-psychologiczne-dla-rodzicow-i-opiekunow-z-zakresu-uzaleznien-behawioralnych-u-dzieci-i-mlodziezy

Listy zostaną wywieszone przy wejściu do przedszkola, informację można będzie uzyskać także

telefonicznie 12 2751266

lub mail: przedszkole_radziszow@wp.pl.

Rodzice dzieci przyjętych skłądają wypełnione Potwierdzenie woli przyjęcia –

dokumenty do pobrania. Potwierdzenie należy złożyć w terminie

do skrzynki w godz. 8.00-15.00 lub e-mail: przedszkole_radziszow@wp.pl.

Z poważaniem

Krystyna Poprawa

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIE Nr 43.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA z dnia 19 lutego 2021 r.

 Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Skawina, zaczyna się 1 marca 2021 r. zgodnie z załącznikiem.

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci uczęszczających już do przedszkola: 01.03. – 05.03.2021 r. 2021 r.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola” i dokumentów potwierdzających  spełnienie kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym odbywać się będzie od 08.03. – 19.03.2021 r.

Informujemy,  że o przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność złożonych wniosków lecz ilość punktów zgromadzona w postępowaniu rekrutacyjnym!.

Należy zwracać szczególną uwagę na potwierdzenie odpowiednimi dokumentami spełnienia wskazanych we wniosku kryteriów.

Zgodnie z zapisami uchwały wystarczającym potwierdzeniem szczepień jest:

Harmonogram rekrutacji:http://przedszkoleradziszow.pl/wp-content/uploads/2021/02/projekt-zarzadzenie-harmonogram-rekrutacji-do-przedszkoli-2021.docx

Potwierdzenie woli przyjęcia:http://przedszkoleradziszow.pl/wp-content/uploads/2021/02/zal.-nr-4-Potwierdzenie-woli-przyjecia-do-przedszkola-2021.doc

Skompletowane i wypełnione dokumenty  rekrutacyjne należy złożyć w zaklejonej kopercie do przygotowanej skrzynki znajdującej się w holu budynku przedszkola w godzinach 7.00-15.00

W przypadku braków w dokumentacji potwierdzającej spełnienie kryteriów Komisja Rekrutacyjna będzie kontaktowała się telefonicznie z rodzicami/opiekunami prawnymi i wzywała do ich uzupełnienia we wskazanym w harmonogramie terminie

Kryteria nie potwierdzone zgodnie z wymaganiami nie bedą punktowane.

Komisja Rekrutacyjna nie będzie rozpatrywała wniosków przesłanych drogą mailową.

Załącznik

do Zarządzenia nr 43.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Skawina

z dnia 19.02.2021 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022

DataEtap rekrutacji/czynności rodzica/prawnego opiekuna
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
01.03. – 05.03.2021 r.Przyjmowanie „Deklaracji”, składanych przez rodziców dzieci/prawnych opiekunów kontynuujących edukację przedszkolną w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym. (załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji)
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
08.03. – 19.03.2021 r.Przyjmowanie „Wniosków o przyjęcie do przedszkola” i dokumentów potwierdzających  spełnienie kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym. (zał. nr 2 do Regulaminu rekrutacji)
22.03. – 26.03.2021 r.Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej. Weryfikacja dokumentów i oświadczeń rodziców/prawnych opiekunów.
29.03.2021 r. godz. 12:00Podanie do publicznej wiadomości „Listy dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych”.
29.03. – 02.04.2021 r.Składanie przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka oświadczeń woli przyjęcia do przedszkola. (zał. nr 4 do Regulaminu rekrutacji)
06.04. – 09.04.2021 r.Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej.
12.04.2021 r. godz. 12:00Podanie do publicznej wiadomości „Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola”.
Procedura odwoławcza
12.04. – 20.04.2021 r.Możliwość wystąpienia rodzica/prawnego opiekuna do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości „Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola”.
21.04. – 26.04.2021 r.Sporządzenie w terminie 5 dni uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
26.04. – 04.05.2021 r.Możliwość wniesienia przez rodzica/prawnego opiekuna odwołania do dyrektora przedszkola, od rozstrzygnięć Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia.
05.05. – 12.05.2021 r.Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.
Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
07.06.2021 r.Opublikowanie wykazu ewentualnych wolnych miejsc
07.06. – 11.06.2021 r.Złożenie „Wniosku o przyjęcie do przedszkola” i dokumentów potwierdzających  spełnienie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. (zał. nr 2 do Regulaminu rekrutacji)
14.06 – 16.06.2021 r.Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej.
17.06.2021 r.Podanie do publicznej wiadomości „Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych”.
17.06. – 21.06.2021 r.Składanie przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka oświadczeń woli przyjęcia do przedszkola. (zał. nr 4 do Regulaminu rekrutacji)
22.06.2021 r.Podanie do publicznej wiadomości „Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola”.
22.06. – 29.06.2021 r.Możliwość wystąpienia rodzica/prawnego opiekuna do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości „Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola”.
29.06. – 05.07.2021 r.Sporządzenie w terminie 5 dni uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
05.07. – 12.07.2021 r.Możliwość wniesienia przez rodzica/prawnego opiekuna odwołania do dyrektora przedszkola, od rozstrzygnięć Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia.
13.07. – 20.07.2021 r.Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.

s

               Z wyrazami szacunku

Dyrektor Przedszkola

   Krystyna Poprawa

                                                                   

W związku z dynamiczną sytuacją przypominamy bardzo ważne informacje.       W celu uniknięcia dużego zgromadzenia osób w częściach wspólnych budynku, (szatnia) mogą w nim przebywać jednocześnie maksymalnie troje rodziców.

Kontakt z nauczycielami przez skrzynkę mailową oraz telefonicznie. 

Bardzo proszę o wzajemne zrozumienie, kulturę i szacunek, zakrywanie ust i nosa, utrzymanie dystansu społecznego.