1. ZASADY ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA.

Dziecko z przedszkola może być odbierane wyłącznie przez rodziców, prawnych opiekunów, bądź przez osoby przez rodziców upoważnione. W tym celu rodzice wypełniają oświadczenia, w których podają dane osób upoważnionych do odbiory dziecka z przedszkola i składają je u nauczycielek poszczególnych grup.

2. PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM NIE ODEBRANYM Z PRZEDSZKOLA.

Za dziecko nie odebrane z przedszkola uważa się dziecko:

Nie odebrane przez rodziców – prawnych opiekunów lub osobę upoważnioną do odbioru w godzinach pracy przedszkola: do godz. 17.00.
Po które stawiła się osoba nieupoważniona do odbioru.
Po które stawił się rodzic – prawny opiekun lub osoba upoważniona do odbioru, co do której jest podejrzane, że jest pod wpływem alkoholu.

W przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola w godzinach jego funkcjonowania, nauczyciel powiadamia o tym fakcie dyrektora, podejmuje próbę telefonicznego nawiązania kontaktu z rodzicami, w przypadku nie zgłoszenia się po dziecko do 2 godzin od czasu zakończenia pracy przedszkola, wspólnie z dyrektorem podejmują decyzję o zawiadomieniu policji.

W nagłych przypadkach, gdy rodzic – prawny opiekun nie jest w stanie odebrać dziecka z przedszkola do godz. 17.00, ma obowiązek powiadomić nauczycielkę przedszkola o powstałej trudności, ustalić sposób najszybszego odebrania dziecka z placówki oraz niezwłocznie podjąć działania w celu odbioru dziecka przez osobę do tego upoważnioną.

3. ZASADY KORZYSTANIA Z DOWOZU.

Dzieci sześciu i pięcioletnie mieszkające powyżej 3 km od przedszkola mogą korzystać z dowozu autobusem szkolnym. W tym celu rodzice wypełniają podanie z prośbą o umożliwienie dziecku korzystania z bezpłatnego dowozu do przedszkola w danym roku szkolnym, które składają do dyrektora przedszkola. Wypełniają oświadczenie, w którym zobowiązują się do codziennego odbierania dziecka z autobusy szkolnego, zatrzymującego się na ustalonym przestanku. Potwierdzają znajomość godzin przyjazdu i odjazdu autobusu oraz miejsc jego zatrzymywania się, wyrażają zgodę na powrót dziecka do przedszkola w razie nieobecności na przystanku rodzica bądź osób przez niego upoważnionych. W oświadczeniu rodzice podają osoby upoważnione do odbioru dziecka.

4. ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW.

Przed wyjściem pierwszej grupy dzieci w danym dniu do ogrodu, powinien on być przeglądnięty przez woźną oddziałową tej grupy. Wszelkie usterki powinny być zabezpieczone i zgłoszone dyrektorowi oraz nauczycielce. Niebezpieczne śmieci powinny być uprzątnięte. W ciągu roku za ład i stan ogrodu odpowiada konserwator i woźna, przychodząca na pierwszą zmianę. W ogrodzie dzieci przebywają pod opieką nauczyciela i woźnej.

W ogrodzie dzieci przebywają pod opieką nauczyciela i woźnej.
Używamy przyrządów i sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych podczas wszelkich zabaw w ogrodzie.
Odpoczywamy na ławeczkach lub deskach wokół piaskownicy.
Dobieramy odpowiednie zabawki do zabaw w ogrodzie.
Dbamy o kwiaty, krzewy i drzewa. Nie łamiemy gałęzi, nie zrywamy kwiatów.
Załatwiamy swoje potrzeby tylko w toalecie.
Zgłaszamy nauczycielkom, opiekunom zauważone uszkodzenia.
Zgłaszamy nauczycielkom, opiekunom wszelkie kontuzje.