OD 03 STYCZNIA PRZEDSZKOLE NORMALNIE PRACUJE

Drodzy Rodzice.

Uprzejmie przypominamy, iż w przedszkolu nie ma ferii zimowych.

Na pewno nie będziemy się nudzić, zapraszamy wszystkie przedszkolaki do dobrej zabawy.

 

Z poważaniem

Krystyna Poprawa


Bardzo proszę o zapoznanie się z procedurami, wytycznymi i zasadami.

PRZEDSZKOLE JEST CZYNNE OD 6:30 -16:30.

 

PROSIMY PRZYGOTOWAĆ DZIECI NA TO,  ŻE PRZEDSZKOLE BĘDZIE WYGLĄDAŁO TROCHĘ INACZEJ NIŻ ZAWSZE. DZIECI BĘDĄ WIDZIAŁY CZASAMI PANIE: W MASECZKACH, PRZYŁBICACH, RĘKAWICZKACH I FARTUSZKACH, ALE NADAL PRZYJAZNE DZIECIOM.

SZANOWNI RODZICE, 

BARDZO PROSIMY O ZAPOZNANIE DZIECI Z PREZENTACJĄ, KTÓRA ZOSTAŁA OPRACOWANA SPECJALNIE DLA DZIECI ZGODNIE Z PROCEDURAMI GIS I MZ. 

 CELEM PREZENTACJI JEST PRZEKAZANIE  DZIECIOM WIEDZY O BEZPIECZNYM ZACHOWANIU SIĘ PODCZAS POBYTU DZIECI W PRZEDSZKOLU OD 25.05.2020R.

Prezentacja dla Przedszkolaków

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA http://przedszkoleradziszow.pl/wp-content/uploads/2020/09/CCF_000142.pdf

PROCEDURY http://przedszkoleradziszow.pl/wp-content/uploads/2020/05/PROCEDURA-PRZYPROWADZANIA-I-ODBIORU.pdf

http://przedszkoleradziszow.pl/wp-content/uploads/2020/05/PROCEDURA-NA-WYPADEK-ZAKAŻENIA-KORONAWIRUSEM-DZIECKA.pdf

Covid – Strefa czerwona i żółtahttp://przedszkoleradziszow.pl/wp-content/uploads/2020/08/Zalecenia_dobre_rady_dla_szkół-1.do

Regulamin http://przedszkoleradziszow.pl/wp-content/uploads/2020/05/CCF_000100.pdf

W związku z otwarciem na 1 września przedszkola dla pracujących rodziców, bardzo prosimy o zapoznanie się z zamieszczanymi dokumentami, wypełnienie przesłanie drogą mailową: przedszkole_radziszow@wp.pl lub i wrzucenie do skrzynki przy wejściu do budynku

DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA !!!

1.Deklarowany pobyt dziecka w przedszkolu – (zgodny z potrzebami i autentycznym przyprowadzaniem i odbieraniem):   od godz. ………    do godz……..…

2.OŚWIADCZENIE RODZICÓW:http://przedszkoleradziszow.pl/wp-content/uploads/2020/08/Oświadczenia-rodziców-od-1-września.docx

3..Informacja o przetwarzaniu danych osobowychhttp://przedszkoleradziszow.pl/wp-content/uploads/2020/08/CCF_000140.pdf

Te trzy ostanie dokumenty w miarę możliwości prosimy o wydrukowanie, uzupełnienie i PRZESŁANIE na adres: przedszkole_radziszow@wp.pl lub przyniesienie  w pierwszym dniu pobytu dziecka/dzieci w przedszkolu.

Radziszów, dnia……………………………………………………

Dane dziecka (imię, nazwisko, PESEL)

…………………………………………………..

…………………………………………………..

Dane rodzica  …………………………………………………..  Tel…………………………………

Dane rodzica  …………………………………………………..  Tel…………………………………

My, niżej podpisani

……………………………………………………………………………………………………………………

(imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów dziecka)

jako rodzice/prawni opiekunowie ………………………………………………

                                     (imię i nazwisko dziecka)

mając na uwadze  obowiązujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, niniejszym oświadczamy, że :

 1. Oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem mojego dziecka do Przedszkola, jak i dowożeniem dziecka do i z Przedszkola Samorządowego w Radziszowie
 2. Oświadczam, że jestem świadoma/y wzrostu czynnika ryzyka zakażenia koronawirusen lub zachorowania na COVID-19 zarówno u mojego dziecka, jak i u Nas jego rodziców lub opiekunów, oraz innych domowników.
 3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na każdorazowy pomiar temperatury przy przyjmowaniu dziecka do Przedszkola, a także w przypadku wystąpienia objawów chorobowych.
 4. Oświadczam, że ostatnich 14 dniach u dziecka oraz domowników nie występowały objawy chorobowe sugerujące występowanie choroby zakaźnej, w tym w szczególności choroby COVID-19 .
 5. Oświadczam, że  nikt z domowników nie przebywał na kwarantannie lub  w izolacji, a także nie miał świadomego kontaktu i nie zamieszkiwał  z osobą przebywającą na kwarantannie, niezależnie od formy tej kwarantanny. Zobowiązuję się do natychmiastowego poinformowania Dyrektora Przedszkola
  w razie zaistnienia takiego faktu.
 6. Zobowiązuję się do przestrzegania procedury przyprowadzania i odbioru dziecka z Przedszkola Samorządowego w Radziszowie.
 7. Zobowiązuje się zastosować do godzin przyprowadzania i odbioru dziecka z Przedszkola wynikających z organizacji pracy placówki w reżimie sanitarnym. Przyjmuje do wiadomości że godziny pracy przedszkola mogą zostać zmienione.
 8. Zobowiązuje się do każdorazowej dezynfekcji rąk przed ewentualnym wejściem do Przedszkola.
 9. Zobowiązuje się do przyprowadzania dziecka zdrowego, bez podwyższonej temperatury, ani żadnych innych objawów (nawet lekkich – katar, kasłanie) infekcji.
 10. Zobowiązuję się do odebrania dziecka w przypadku wystąpienia objawów infekcji w czasie maksymalnie 1 godziny. W przypadku podejrzenia zakażeniem koronawirusem samodzielnie zobowiązuje się powiadomić powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i ściśle stosować się do procedur i zaleceń.
 11. Zobowiązuje się przestrzegać procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażeniem koronawirusem lub zachorowania na COVID 19 u dzieci.
 12. Oświadczam, że zostałem poinformowany, że na teren placówki nie mogą wchodzić osoby postronne (rodzeństwo, dziadkowie, ciocie).
 13. Zobowiązuje się do używania wszelkich środków ochrony indywidualnej (maseczki zasłaniającej usta
  i nos, rękawiczek jednorazowych) na terenie Przedszkola oraz podczas kontaktu z jego pracownikami.
 14. Oświadczam, że osoby przyprowadzające dziecko do/z Przedszkola są zdrowe, bez jakichkolwiek objawów infekcji.
 15. Oświadczam, że w przypadku zmiany sytuacji opisanej w powyższych punktach powiadomię Przedszkole korzystając z podanej ścieżki kontaktu z dyrektorem. (telefon 12 2751266., e-mail przedszkole_radziszow@wp.pl, domofon przy wejściu do Przedszkola)
 16. Oświadczamy, że zdając sobie w pełni sprawę z możliwego zagrożenia chorobowego dla zdrowia
  i życia powodowanego wirusem SARS-CoV-2, jakie jest związane z korzystaniem z placówek wychowania przedszkolnego w obecnym stanie epidemii, dobrowolnie i na własną odpowiedzialność wyrażamy zgodę na objęcie naszego dziecka opieką w przedszkolu. Nie będziemy zgłaszać jakichkolwiek roszczeń dotyczących ewentualnego zachorowania dziecka czy członków naszej rodziny na COVID-19, które mogłoby być związane z pobytem dziecka w tej placówce.
 17. Przyjmuje do wiadomości, że w sytuacji gdy Organ Prowadzący nie będzie mógł zapewnić szybkiego uzupełnienia kadry pedagogicznej z powodu choroby lub kwarantanny – Przedszkole zostanie zamknięte.

………………………….…..………                                     .…………….………………….…………

Podpis matki dziecka/Prawnego opiekuna                            Podpis ojca dziecka/ Prawnego opiekuna

                                                                                        

TELEFONY KONTAKTOWE:

INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:05 należy dzwonić na numery stacjonarne Stacji PSSE w Krakowie

tel. 12 684 40 33,

tel. 12 684 40 32,

tel. 12 644 91 33 wew. 120, 136, 139, 133

w godz. od 15:05 do 7:00 oraz we wszystkie dni wolne od pracy

tel. 12 684

INFOLINIA   800 190 590

Telefon alarmowy: 112

Przedszkole Samorządowe w Radziszowie – dyrektor Krystyna Poprawa., tel: 794727090

e-mail: przedszkole_radziszow@wp.pl

Organ prowadzący: 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie- Kierownik Wydziału Edukacji –

Marek Marzec – 12 277 01 43,  e-mail: m.marzec@gminaskawina.pl

Organ nadzorujący: 

Kuratorium Oświaty w Krakowie

wizytator Małgorzata Marecik

ul. Szlak 73

31-153 Kraków

Tel: 12 448-11-10

Fax: 12 448-11-62

Email:kurator@kuratorium.krakow.pl

Kraków Oddziały Zakaźne

SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych,

 ul. Maciej Jakubowskiego

os. Na Skarpie 66,

tel.: 12 622 93 90


Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową.

Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych  i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

Często myj ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe

Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają domownicy powinny być starannie dezynfekowane.

Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków

Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy

Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu

Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij ok. 2 litry płynów (najlepiej wodę). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.