Szanowni Rodzice – procedury i oświadczenia obowiązujące od 25 maja w przedszkolu.

WAŻNY KOMUNIKAT!! – ZASADY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA

 • Zasady działalności przedszkola w czasach pandemii koronawirusa są zamieszczone poniżej.Okres zasiłku opiekuńczego został przedłużony do 28 czerwca 2020.Do przedszkola będą przyjmowane dzieci rodziców pracujących, którzy zmuszeni są wrócić do pracy bo nie mogą wykonywać jej zdalnie- zgłoszone z tygodniowym wyprzedzeniem do dyrektora przedszkola. Zgodnie z wytycznymi z dnia 5 czerwca 2020 posiadamy tylko 31 miejsc.Przedszkole przyjmuje zgłoszone dzieci od 7.00-16.00.

Drodzy Rodzice.

Potwierdzamy otwarcie przedszkola od 25 maja 2020 r. dla dzieci pracujących Rodziców, bardzo proszę o zapoznanie się z procedurami, wytycznymi i zasadami.

PRZEDSZKOLE JEST CZYNNE OD 7:00 -16:00.

 W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI DLA DZIECI, KTÓRYCH RODZICE NIE MOGĄ POGODZIĆ PRACY Z OPIEKĄ –  LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA.

PROSIMY PRZYGOTOWAĆ DZIECI NA TO,  ŻE PRZEDSZKOLE BĘDZIE WYGLĄDAŁO TROCHĘ INACZEJ NIŻ ZAWSZE. DZIECI BĘDĄ WIDZIAŁY CZASAMI PANIE: W MASECZKACH, PRZYŁBICACH, RĘKAWICZKACH I FARTUSZKACH, ALE NADAL PRZYJAZNE DZIECIOM.

DROGI RODZICU!!!

PRZYPROWADZAMY DZIECI DO WEJŚCIA GŁÓWNEGO

ZACHOWANIEM BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI.

SZANOWNI RODZICE, 

BARDZO PROSIMY O ZAPOZNANIE DZIECI Z PREZENTACJĄ, KTÓRA ZOSTAŁA OPRACOWANA SPECJALNIE DLA DZIECI ZGODNIE Z PROCEDURAMI GIS I MZ. 

 CELEM PREZENTACJI JEST PRZEKAZANIE  DZIECIOM WIEDZY O BEZPIECZNYM ZACHOWANIU SIĘ PODCZAS POBYTU DZIECI W PRZEDSZKOLU OD 25.05.2020R.

Prezentacja dla Przedszkolaków

PROCEDURY http://przedszkoleradziszow.pl/wp-content/uploads/2020/05/PROCEDURA-PRZYPROWADZANIA-I-ODBIORU.pdf

http://przedszkoleradziszow.pl/wp-content/uploads/2020/05/PROCEDURA-NA-WYPADEK-ZAKAŻENIA-KORONAWIRUSEM-DZIECKA.pdf

Regulamin http://przedszkoleradziszow.pl/wp-content/uploads/2020/05/CCF_000100.pdf

W związku z planowanym na 25 maja otwarciem przedszkola dla pracujących rodziców, bardzo prosimy o zapoznanie się z zamieszczanymi dokumentami:

Radziszów, dnia……………………………………………………

Dane dziecka (imię, nazwisko, PESEL)

…………………………………………………

Dane rodzica  …………………………………………………..  Tel…………………………………

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DOTYCZĄCE RYZYKA

ZAKAŻENIA PATOGENAMI PRZENOSZONYM I DROGA KROPELKOWĄ

Podczas przebywania w Przedszkolu Samorządowym w Radziszowie, pomimo zastosowania procedur i środków ochrony, może dojść do zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub innym drobnoustrojem przenoszonym droga kropelkową. Rodzic dziecka (lub prawny opiekun dziecka), rozumie oraz w pełni akceptuje powyższe ryzyko zakażenia, ryzyko wszystkich powikłań COVID-19, w tym nieodwracalne uszkodzenia płuc oraz zgon, a także możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby ( w tym rodzina dziecka).

Oświadczam, że jestem świadoma/świadoma opisanego powyżej ryzyka podczas kolejnych dni przebywania w placówce, a podpis składam dobrowolnie.

     …………………………………………………………………………………….

                  (czytelny podpis rodzica/opiekuna)

     OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA UCZĘSZCZAJĄCEGO 

DO  PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO  w RADZISZOWIE

 1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury(regulamin) bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące w Przedszkolu Samorządowym w Radziszowie nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń.
 2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, opiekunów w żłobku i innych dzieci w żłobku COVID-19. Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników opieki wraz z opiekunami i dyrekcją jak również ich rodzinami.
 3. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzaniem dziecka do Przedszkola Samorządowego w  Radziszowie opieka nad dziećmi, dowożeniem go do wskazanej wyżej placówki opiekuńczej, tym samym na narażenie na zakażenie COVID-19 jest po mojej stronie.
 4. W czasie przyjęcia dziecka do przedszkola, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności, wysypki, zmian skórnych ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe.
 5. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel, ból brzucha, wysypka, rumień, zapalenie spojówek, nie miało ono styczności z osobami, które wróciły
  z zagranicy lub odbywały kwarantannę.
 6. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka przy przyjęciu do przedszkola   i pomiar temperatury w trakcie trwania opieki.
 7. Moje dziecko nie będzie przynosiło do przedszkola żadnych przedmiotów( w tym zabawek) z zewnątrz.
 8. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego dziecko nie będzie wychodziło na spacery i wycieczki podczas pobytu w przedszkolu. Dopuszcza się jedynie pobyt w ogrodzie przedszkolnym.
 9. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z procedurami w miejscu przyjmowania dziecka może znajdować się maksymalnie 1 opiekun  i 1 dziecko. W przypadku gdy w punkcie odbioru  już przebywa maksymalna wskazana w procedurze ilość osób będę oczekiwać na swoją kolej na zewnątrz przed drzwiami.  Do odwołania obowiązuje zakaz wchodzenia rodziców  i opiekunów na teren przedszkola. Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko zobowiązane są do posiadania maseczki ochronnej i rękawiczek. W przypadku dopuszczenia wejścia na teren przedszkola zobowiązuję się dezynfekować ręce i zachować bezpieczny dystans pomiędzy innymi osobami w szatni i przez wzgląd na sytuację przekażę dziecko opiekunowi lub je odbiorę  w maksymalnie krótkim czasie bez zbędnego przebywania w szatni.
 10. W przypadku, gdyby mu mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od pracowników przedszkola, odebrania dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego z przedszkolu pomieszczenia do izolacji.
 11. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrekcję Przedszkola.
 12. W przypadku podejrzenia COVID 19 u mojego dziecka lub najbliższego członka rodziny zobowiązuję się poinformować o tym fakcie powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną oraz zastosować się do podanych tam wytycznych.
 13. W  przypadku zakażenia COVID-19 wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych.

                                                                        ……………………………………………………………..

(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

OŚWIADCZENIE

rodzica/opiekuna w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 Instrukcja wypełniania

1.        Wypełnij WIELKIMI LITERAMI

2.        Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)

3.        Podaj adres do korespondencji w tej sprawie.

Dane rodzica/opiekuna dziecka chcącego uczęszczać do placówki oświatowej 

PESEL ………………….…………..

Imię i nazwisko …………………………………………………..…………………………………….……….

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………….…………….

miejscowość, numer domu i lokalu

Numer telefonu (obowiązkowy) …………………………………………

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że w ostatnich 14 dniach poprzedzających dzień, w którym zamierzam oddać dziecko pod opiekę placówki oświatowej żadna z osób, w tym ja i moje dziecko, wspólnie zamieszkujących gospodarstwo domowe:

 • nie miała objawów ostrej infekcji układu oddechowego (gorączka, kaszel, duszności);
 • nie podróżowała/przebywała w regionie, w którym podejrzewa się utrzymującą się transmisję SARS-CoV-2;
 • nie miała bliskiego kontaktu z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym);
 • nie przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych SARS-CoV-2.

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że jestem świadomy/a że :

 • na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym na terenie Gminy Skawina, utrzymuje się pozioma transmisja koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID – 19, tzn., że mieszkańcy RP, w tym mieszkańcy Gminy Skawina zarażają się od siebie wzajemnie, a nie tylko od osób, które „przyniosły” koronawirus SARS-CoV-2 z zagranicy;
 • każdy mieszkaniec RP w tym mieszkaniec Gminy Skawina może być nosicielem koronawirusa SARS-CoV-2, w tym także bezobjawowym i może zarażać inne osoby, w tym również mogą to być pracownicy placówki oświatowej oraz dzieci przebywające na terenie tej placówki;
 • pomimo, że organ prowadzący spełnił na terenie tej placówki oświatowej wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie bezpieczeństwa, higieny i zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 może na terenie tej placówki dojść do zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 nie z winy Gminy Skawina oraz Dyrekcji Szkoły/Przedszkola …………………………….., a to z uwagi na możliwość zakażania przez osoby, które nie wykazują objawów choroby COVID-19, są tzw. ”nosicielami”.

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na sprawdzanie bezdotykowym termometrem, temperatury ciała mojego dziecka przed przyjęciem go do przedszkola oraz w trakcie pobytu w przedszkolu.

……………..………                                        ………………….                                                                ………….…………

 Miejscowość                                                Data                                                                     Czytelny podpis

TELEFONY KONTAKTOWE:

INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:05 należy dzwonić na numery stacjonarne Stacji PSSE w Krakowie

tel. 12 684 40 33,

tel. 12 684 40 32,

tel. 12 644 91 33 wew. 120, 136, 139, 133

w godz. od 15:05 do 7:00 oraz we wszystkie dni wolne od pracy

tel. 12 684

INFOLINIA   800 190 590

Telefon alarmowy: 112

Przedszkole Samorządowe w Radziszowie – dyrektor Krystyna Poprawa., tel: 794727090

e-mail: przedszkole_radziszow@wp.pl

Organ prowadzący: 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie- Kierownik Wydziału Edukacji –

Marek Marzec – 12 277 01 43,  e-mail: m.marzec@gminaskawina.pl

Organ nadzorujący: 

Kuratorium Oświaty w Krakowie

wizytator Małgorzata Marecik

ul. Szlak 73

31-153 Kraków

Tel: 12 448-11-10

Fax: 12 448-11-62

Email:kurator@kuratorium.krakow.pl

Kraków Oddziały Zakaźne

SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych,

 ul. Maciej Jakubowskiego

tel.: 12 400 20 47

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego, Oddział Obserwacyjno – Zakaźny,

os. Na Skarpie 66,

tel.: 12 622 93 90


Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową.

Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych  i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

Często myj ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe

Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają domownicy powinny być starannie dezynfekowane.

Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków

Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy

Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu

Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij ok. 2 litry płynów (najlepiej wodę). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.