Szanowni Rodzice – procedury i oświadczenia obowiązujące od 25 maja.

WAŻNY KOMUNIKAT!!

Drodzy Rodzice.

Potwierdzamy otwarcie przedszkola od 25 maja 2020 r. dla dzieci pracujących Rodziców, bardzo proszę o zapoznanie się z procedurami, wytycznymi i zasadami.

PRZEDSZKOLE JEST CZYNNE OD 7:00 -16:00.

DROGI RODZICU!!!

PRZYPROWADZAMY DZIECI DO WEJŚCIA GŁÓWNEGO

ZACHOWANIEM BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI.

SZANOWNI RODZICE, 

BARDZO PROSIMY O ZAPOZNANIE DZIECI Z PREZENTACJĄ, KTÓRA ZOSTAŁA OPRACOWANA SPECJALNIE DLA DZIECI ZGODNIE Z PROCEDURAMI GIS I MZ. 

 CELEM PREZENTACJI JEST PRZEKAZANIE  DZIECIOM WIEDZY O BEZPIECZNYM ZACHOWANIU SIĘ PODCZAS POBYTU DZIECI W PRZEDSZKOLU OD 25.05.2020R.

Prezentacja dla Przedszkolaków

PROCEDURY http://przedszkoleradziszow.pl/wp-content/uploads/2020/05/PROCEDURA-PRZYPROWADZANIA-I-ODBIORU.pdf

http://przedszkoleradziszow.pl/wp-content/uploads/2020/05/PROCEDURA-NA-WYPADEK-ZAKAŻENIA-KORONAWIRUSEM-DZIECKA.pdf

Regulamin http://przedszkoleradziszow.pl/wp-content/uploads/2020/05/CCF_000100.pdf

W związku z planowanym na 25 maja otwarciem przedszkola dla pracujących rodziców, bardzo prosimy o zapoznanie się z zamieszczanymi dokumentami:

Radziszów, dnia……………………………………………………

Dane dziecka (imię, nazwisko, PESEL)

…………………………………………………

Dane rodzica  …………………………………………………..  Tel…………………………………

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DOTYCZĄCE RYZYKA

ZAKAŻENIA PATOGENAMI PRZENOSZONYM I DROGA KROPELKOWĄ

Podczas przebywania w Przedszkolu Samorządowym w Radziszowie, pomimo zastosowania procedur i środków ochrony, może dojść do zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub innym drobnoustrojem przenoszonym droga kropelkową. Rodzic dziecka (lub prawny opiekun dziecka), rozumie oraz w pełni akceptuje powyższe ryzyko zakażenia, ryzyko wszystkich powikłań COVID-19, w tym nieodwracalne uszkodzenia płuc oraz zgon, a także możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby ( w tym rodzina dziecka).

Oświadczam, że jestem świadoma/świadoma opisanego powyżej ryzyka podczas kolejnych dni przebywania w placówce, a podpis składam dobrowolnie.

     …………………………………………………………………………………….

                  (czytelny podpis rodzica/opiekuna)

     OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA UCZĘSZCZAJĄCEGO 

DO  PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO  w RADZISZOWIE

 1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury(regulamin) bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące w Przedszkolu Samorządowym w Radziszowie nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń.
 2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, opiekunów w żłobku i innych dzieci w żłobku COVID-19. Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników opieki wraz z opiekunami i dyrekcją jak również ich rodzinami.
 3. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzaniem dziecka do Przedszkola Samorządowego w  Radziszowie opieka nad dziećmi, dowożeniem go do wskazanej wyżej placówki opiekuńczej, tym samym na narażenie na zakażenie COVID-19 jest po mojej stronie.
 4. W czasie przyjęcia dziecka do przedszkola, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności, wysypki, zmian skórnych ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe.
 5. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel, ból brzucha, wysypka, rumień, zapalenie spojówek, nie miało ono styczności z osobami, które wróciły
  z zagranicy lub odbywały kwarantannę.
 6. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka przy przyjęciu do przedszkola   i pomiar temperatury w trakcie trwania opieki.
 7. Moje dziecko nie będzie przynosiło do przedszkola żadnych przedmiotów( w tym zabawek) z zewnątrz.
 8. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego dziecko nie będzie wychodziło na spacery i wycieczki podczas pobytu w przedszkolu. Dopuszcza się jedynie pobyt w ogrodzie przedszkolnym.
 9. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z procedurami w miejscu przyjmowania dziecka może znajdować się maksymalnie 1 opiekun  i 1 dziecko. W przypadku gdy w punkcie odbioru  już przebywa maksymalna wskazana w procedurze ilość osób będę oczekiwać na swoją kolej na zewnątrz przed drzwiami.  Do odwołania obowiązuje zakaz wchodzenia rodziców  i opiekunów na teren przedszkola. Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko zobowiązane są do posiadania maseczki ochronnej i rękawiczek. W przypadku dopuszczenia wejścia na teren przedszkola zobowiązuję się dezynfekować ręce i zachować bezpieczny dystans pomiędzy innymi osobami w szatni i przez wzgląd na sytuację przekażę dziecko opiekunowi lub je odbiorę  w maksymalnie krótkim czasie bez zbędnego przebywania w szatni.
 10. W przypadku, gdyby mu mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od pracowników przedszkola, odebrania dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego z przedszkolu pomieszczenia do izolacji.
 11. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrekcję Przedszkola.
 12. W przypadku podejrzenia COVID 19 u mojego dziecka lub najbliższego członka rodziny zobowiązuję się poinformować o tym fakcie powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną oraz zastosować się do podanych tam wytycznych.
 13. W  przypadku zakażenia COVID-19 wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych.

                                                                        ……………………………………………………………..

(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

OŚWIADCZENIE

rodzica/opiekuna w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 Instrukcja wypełniania

1.        Wypełnij WIELKIMI LITERAMI

2.        Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)

3.        Podaj adres do korespondencji w tej sprawie.

Dane rodzica/opiekuna dziecka chcącego uczęszczać do placówki oświatowej 

PESEL ………………….…………..

Imię i nazwisko …………………………………………………..…………………………………….……….

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………….…………….

miejscowość, numer domu i lokalu

Numer telefonu (obowiązkowy) …………………………………………

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że w ostatnich 14 dniach poprzedzających dzień, w którym zamierzam oddać dziecko pod opiekę placówki oświatowej żadna z osób, w tym ja i moje dziecko, wspólnie zamieszkujących gospodarstwo domowe:

 • nie miała objawów ostrej infekcji układu oddechowego (gorączka, kaszel, duszności);
 • nie podróżowała/przebywała w regionie, w którym podejrzewa się utrzymującą się transmisję SARS-CoV-2;
 • nie miała bliskiego kontaktu z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym);
 • nie przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych SARS-CoV-2.

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że jestem świadomy/a że :

 • na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym na terenie Gminy Skawina, utrzymuje się pozioma transmisja koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID – 19, tzn., że mieszkańcy RP, w tym mieszkańcy Gminy Skawina zarażają się od siebie wzajemnie, a nie tylko od osób, które „przyniosły” koronawirus SARS-CoV-2 z zagranicy;
 • każdy mieszkaniec RP w tym mieszkaniec Gminy Skawina może być nosicielem koronawirusa SARS-CoV-2, w tym także bezobjawowym i może zarażać inne osoby, w tym również mogą to być pracownicy placówki oświatowej oraz dzieci przebywające na terenie tej placówki;
 • pomimo, że organ prowadzący spełnił na terenie tej placówki oświatowej wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie bezpieczeństwa, higieny i zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 może na terenie tej placówki dojść do zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 nie z winy Gminy Skawina oraz Dyrekcji Szkoły/Przedszkola …………………………….., a to z uwagi na możliwość zakażania przez osoby, które nie wykazują objawów choroby COVID-19, są tzw. ”nosicielami”.

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na sprawdzanie bezdotykowym termometrem, temperatury ciała mojego dziecka przed przyjęciem go do przedszkola oraz w trakcie pobytu w przedszkolu.

……………..………                                        ………………….                                                                ………….…………

 Miejscowość                                                Data                                                                     Czytelny podpis

TELEFONY KONTAKTOWE:

INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:05 należy dzwonić na numery stacjonarne Stacji PSSE w Krakowie

tel. 12 684 40 33,

tel. 12 684 40 32,

tel. 12 644 91 33 wew. 120, 136, 139, 133

w godz. od 15:05 do 7:00 oraz we wszystkie dni wolne od pracy

tel. 12 684

INFOLINIA   800 190 590

Telefon alarmowy: 112

Przedszkole Samorządowe w Radziszowie – dyrektor Krystyna Poprawa., tel: 794727090

e-mail: przedszkole_radziszow@wp.pl

Organ prowadzący: 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie- Kierownik Wydziału Edukacji –

Marek Marzec – 12 277 01 43,  e-mail: m.marzec@gminaskawina.pl

Organ nadzorujący: 

Kuratorium Oświaty w Krakowie

wizytator Małgorzata Marecik

ul. Szlak 73

31-153 Kraków

Tel: 12 448-11-10

Fax: 12 448-11-62

Email:kurator@kuratorium.krakow.pl

Kraków Oddziały Zakaźne

SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych,

 ul. Maciej Jakubowskiego

tel.: 12 400 20 47

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego, Oddział Obserwacyjno – Zakaźny,

os. Na Skarpie 66,

tel.: 12 622 93 90


Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową.

Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych  i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

Często myj ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe

Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają domownicy powinny być starannie dezynfekowane.

Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków

Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy

Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu

Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij ok. 2 litry płynów (najlepiej wodę). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.