Rekrutacja 2020/2021

 

   

DRODZY RODZICE –  WAŻNA INFORMACJA !!!

zakończył się pierwszy etap rekrutacji

 

Listy dzieci przyjętych  i nieprzyjętych   do przedszkola są wywieszone przy wejściu do przedszkola. Informację można także uzyskać telefonicznie.

W przypadku rezygnacji z przyjęcia dziecka do przedszkola prosi się o zgłoszenie tego faktu  pisemnie drogą elektroniczną  na adres: przedszkole_radziszow@wp.pl  

 

Potrzebne dokumenty do rekrutacji znajdziecie Państwo pod adresem
https://www.gminaskawina.pl/index.php?option=16&action=news_show&news_id=19390&menu_id=0

 

KOMUNIKAT
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA
Z DNIA 28 KWIETNIA 2020 R.

 

w sprawie wznowienia rekrutacji do żłobka, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych.

 

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowych (Dz. U z 2020, poz. 374) – Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje, że wznowiona zostaje rekrutacja do żłobka, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych. Rekrutacja wznowiona zostaje od etapu posiedzeń komisji rekrutacyjnych.

 

Nowy harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących
w szkołach podstawowych zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego komunikatu.

 

Oświadczenia woli przyjęcia do przedszkola należy składać tradycyjnie (wersja papierowa) do skrzynek wystawionych w przedszkolach lub (w uzasadnionych przypadkach) drogą mailową na adres przedszkola do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

zał. nr 1.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021

po wznowieniu rekrutacji

Data

Etap rekrutacji/czynności rodzica

29.04. – 30.04.2020 r.

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej.

Weryfikacja dokumentów i oświadczeń rodziców.

04.05.2020 r. godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości „Listy dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych”.

04.05. – 11.05.2020 r.

Składanie przez rodziców dziecka oświadczeń woli przyjęcia do przedszkola. (zał. nr 4 do Regulaminu rekrutacji) oraz oryginałów dokumentów rekrutacyjnych (jeżeli były złożone w formie elektronicznej)

12.05. – 13.05.2020 r.

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej.

14.05.2020 r. godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości „Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola”. (upublicznienie listy w budynku przedszkola oraz na stronie www przedszkola)

Procedura odwoławcza

15.05. – 22.05.2020 r.

Możliwość wystąpienia rodzica do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola
w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości „Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola”.

25.05. – 29.05.2020 r.

Sporządzenie w terminie 5 dni uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

01.06. – 09.06.2020 r.

Możliwość wniesienia przez rodzica odwołania do dyrektora przedszkola, od rozstrzygnięć Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia.

10.06. – 18.06.2020 r.

Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.

Ewentualne postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

29.06.2020 r.

Opublikowanie wykazu ewentualnych wolnych miejsc

29.06. – 03.07.2020 r.

Złożenie „Wniosku o przyjęcie do przedszkola” i dokumentów potwierdzających  spełnienie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. (zał. nr 2 do Regulaminu rekrutacji)

06.07 – 08.07.2020 r.

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej.

09.07.2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości „Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych”.

09.07. – 13.07.2020 r.

Składanie przez rodziców dziecka oświadczeń woli przyjęcia do przedszkola. (zał. nr 4 do Regulaminu rekrutacji)

14.07.2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości „Listy dzieci przyjętych

i nieprzyjętych do przedszkola”.

14.07. – 21.07.2020 r.

Możliwość wystąpienia rodzica do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola
w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości „Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola”.

22.07. – 27.07.2020 r.

Sporządzenie w terminie 5 dni uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

28.07. – 04.08.2020 r.

Możliwość wniesienia przez rodzica odwołania do dyrektora przedszkola, od rozstrzygnięć Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia.

04.08. – 11.08.2020 r.

Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.

 

 

Dyrektor przedszkola lub szkoły zobowiązany jest do korespondencji z wnioskodawcą w celu skompletowania dokumentacji. Złożenia oryginałów dokumentów oraz załączników w terminie określonym odrębnym komunikatem. 

Wszelkie informacje na tema

REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI NA TERENIE MIASTA I GMINY SKAWINA

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

znajdziecie Państwo pod adresem
https://www.gminaskawina.pl/index.php?option=16&action=news_show&news_id=19390&menu_id=0

     

 

O przyjęciu do przedszkola nie decyduje kolejność złożenia wniosków, tylko ilość zdobytych punktów w  założonych kryteriach:

 Kryteria wynikające z art. 131 ust. 2 i 3 ustawy Prawo oświatowe

 1. Wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowuje troje i więcej dzieci),
 2. Niepełnosprawność kandydata,
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

  Kryteria wynikające z art. 131 ust. 4, 5, 6 ustawy Prawo oświatowe

 1. Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuować wychowanie w przedszkolu pierwszego wyboru
 2. Dziecko, którego oboje rodzice lub rodzic w przypadku samotnego wychowywania kandydata uiszczają podatek na rzecz Gminy Skawina rozliczając się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Krakowie i inne należności publicznoprawne na rzecz Gminy Skawina,
 3. Dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni muszą pogodzić obowiązki zawodowe lub studia w trybie dziennym z obowiązkami rodzinnymi,
 4. Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny,
 5. Dziecko, które zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r.w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) lub też zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych,
 6. Dziecko, które w roku poprzedzającym złożenie wniosku uczęszczało do żłobka/klubu malucha lub brało udział w programie „Małopolska Niania”.

 

Uprzejmie informujemy, iż dyżur wakacyjny w bieżącym roku szkolnym, będzie prowadzony dla dzieci uczęszczających do naszego przedszkola w miesiącu sierpniu 2020.

Zapisy będą odbywać się w marcu 2020.